Thursday, September 6, 2012

Pimsleur Japanese Level 2 - Lesson 30 Notes

Vocabulary:

 • tenki - weather
 • o-tenki - more polite way of saying "weather"
 • yuki - snow
 • furimasu - fall
 • fuyu - winter
 • natsu - summer
 • Shichi-gatsu ni - in July
 • Roku-gatsu ni - in June
 • Go-gatsu ni - in May

Sentences:

 • Watashi no uchi e irasshaimasen ka. - Won't you come to my house
 • Chizu o kakimasu. - I'm going to draw a map.
 • Chizu o kakimashou ka. - Shall I draw a map? / Shall I draw a map for you?
 • Shikoku e ikimasu. - I'm going to Shikoku.
 • Soko de kaigi ga arimasu. - I have a meeting there.
 • Kyuushuu e mo ikimasu. - I'm going to Kyuushuu also.
 • Soko de mo kaigi ga arimasu. - I have a meeting there also.
 • Boston wa donna machi desu ka. - What is Boston like? / What kind of town is Boston?
 • Daigaku no machi desu. - It's a college town.
 • Takusan Nihon-jin no daigaku-sei mo imasu. - There are many Japanese college students also.
 • Go-kazoku mo Boston ni irasshaimasu ka. - Is your family also in Boston?
 • Eh, Go-gatsu ni kazoku ni ai ni ikimasu. - Yes, I'm going there in May in order to see the family.
 • Go-kazoku wa Nihon ni irasshaimashita ka. - Did your family come to Japan?
 • Eh, kanai ga San-gatsu ni kimashita. - Yes, my wife came in March.
 • Kamakura e irasshaimashita ka. - Did you go to Kamakura?
 • Eh, ikimashita. - Yes, we did. (Meaning "Yes, we went.")
 • Itsuka Boston e irasshaimasen ka. - Won't you come to Boston sometime?
 • Eh, itsuka zehi ikitai desu. - Yes, someday. By all means I would like to go.
 • Kono shuumatsu [watashi no] uchi e irasshaimasen ka. - Won't you come to my house this weekend?
 • Arigatougozaimasu. - Thank you very much.
 • Doyoubi no hou ga ii desu ka. - Do you prefer Saturday?
 • Eh, Doyoubi no hou ga ii desu. - Yes, Saturday is better.
 • Moshi yokereba. - If it's all right with you.
 • Eh, onegaishimasu. - Yes, please.
 • Eki no mae ni kissaten ga arimasu. - There's a coffee shop in front of the station.
 • Sono michi o masugu ite kudasai. - Go straight on that road.
 • Hyaku go-juu meetoru gurai. - About one hundred fifty meters.
 • Suru to migi ni yubin-kyoku ga arimasu. - Then on the right, there's a post office.
 • Sono kado o migi ni magatte kudasai. - Turn that corner to the right.
 • Soshite ni-hyaku meetoru gurai ite kudasai. - And go about two hundred meters.
 • Hidari ni yakkyoku ga arimasu. - On the left, there's a pharmacy.
 • Watashi no uchi wa yakkyoku no mae desu. / Watashi no uchi wa yakkyoku no mae ni arimasu. - My house is in front of the pharmacy.
 • Osokunatte sumimasen. - I'm sorry I am late.
 • Iie, kamaimasen yo. - No, that doesn't matter for sure.
 • Basu de irasshaimashita ka? - Did you come by bus?
 • Iie, eki kara takushii de kimashita. - No, I came by taxi from the station.
 • Basu wa jikan ga kakarimasu kara. - Because the bus takes time.
 • Douzo ohairi kudasai. - Please come in.
 • Jaa, shitsureishimasu. - Well then, I'm going to excuse myself and enter. / Well then, excuse me.
 • Orenji jusu wa dou desu ka. - How about some orange juice?
 • Eh, arigatou gozaimasu. - Yes, thank you.
 • Tenki wa dou desu ka. - How's the weather?
 • Tenki wa ii desu. - The weather is good.
 • Tenki wa warui desu. - The weather is bad.
 • O-tenki wa yoku arimasen. - The weather is not good.
 • Kyou wa ii o-tenki desu ne. - It's good weather today, isn't it?
 • Honto ni sou desu ne. - Truly it's so, isn't it?
 • Honto ni ii o-tenki desu ne. - Truly it's good weather, isn't it?
 • Boston wa ima dou desu ka? - How's Boston now?
 • Atsui desu. - It's hot.
 • Samui desu. - It's cold.
 • Yuki ga furimasu. - It snows. / The snow falls.
 • Yoku yuki ga furimasu. - It snows often.
 • Totemo samui desu. - It's very cold.
 • Fuyu wa yoku yuki ga furimasu ka. - Does it snow often in winter? / As for winter, does it snow often?
 • Eh, takusan furimasu. - Yes, it snows a lot. / Yes, a lot falls.
 • Iie, amari furimasen. - No, it doesn't snow much. / No, not much falls.
 • Fuyu wa yuki ga furimasu ka. - Does it snow in winter?
 • Demo totemo samui desu. - But it's very cold.
 • Natsu wa dou desu ka. - As for summer, how is it? / How about the summer?
 • Ame ga furimasu ka. - Does it rain?
 • Eh, yoku furimasu. - Yes, it rains often. / Yes, it falls often.
 • Iie, furimasen. - No, it doesn't fall.
 • Nihon de wa ame ga takusan furimasu. - As for in Japan, it rains a lot.
 • Roku-gatsu to Shichi-gatsu ni yoku ame ga furimasu. - In June and July, it rains often. / It rains often in June and July.
 • Nihon de wa Roku-gatsu to Shichi-gatsu ni yoku ame ga furimasu. - In Japan, it rains often in June and July.
 • Kinou wa zuibun ame ga furimashita ne. - It rained awfully yesterday, didn't it?
 • Eh, Nihon de wa Roku-gatsu to Shichi-gatsu ni yoku ame ga furimasu yo. - Yes, in Japan it rains often in June and July for sure.
 • Fuyu wa dou desu ka. - As for winter, how is it?
 • Tokyo de wa yuki ga furimasu ka. - As for in Tokyo, does it snow?
 • Iie, amari furimasen. - No, it doesn't fall much.
 • Tabun nisan nichi shika furimasen. - Maybe it falls only a few days.
 • Boston wa dou desu ka. - How about in Boston?
 • Amari yuki wa furimasen, demo samui desu. - It doesn't snow much, but it's cold.
 • Ame wa dou desu ka. - How about rain?
 • Natsu wa tokidoki furimasu yo. - As for summer, it rains sometimes for sure.
 • Demo natsu wa totemo kirei desu. - But the summer is very beautiful.
 • Itsuka Boston e irasshaimasen ka. - Won't you come to Boston sometime?
 • Eh, domo arigatou gozaimasu. Zehi ikitai desu. - Yes, thank you very much. I'd like to go by all means.

Japanese Conversation:

Woman: Konnichi wa. Osokunatte sumimasen.
Man: Iie, kamaimasen yo. Saa, douzo ohairi kudasai.
Woman: Shitsureishimasu. Kore chokoreeto desu kedo... kodomo-san ni.
Man: Sumimasen ne. Arigatou gozaimasu. Kodomo-tachi wa chokoreeto ga totemo suki desu.

English Translation:

Woman: Good afternoon. I'm sorry I'm late.
Man: No, that doesn't matter for sure. Well, please come in.
Woman: Well then, excuse me. This chocolate though... for your child.
Man: I'm sorry to have troubled you. Thank you very much. The children like chocolate very much.

No comments:

Post a Comment